Skip to main content

Politica de confidentialitate

Nethex Care S.R.L. (CF și 47436465), cu sediul în județul Bacău, strada Pictor Theodor Aman, nr. 90/A, municipiul Bacău, (în continuare, „Nethex” sau „Operatorul de date”), în calitate de Operator de date, vă informează, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul European 2016/679 (GDPR), cu privire la scopurile și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

1. Scopul prelucrării

Ce date sunt utilizate?

Operatorul prelucrează:

– date cu caracter personal, de identificare și de contact, precum și orice alte date pe care le furnizați în mod voluntar (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, date cuprinse în CV-ul profesional etc.);

– datele de navigare dobândite de sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea site-ului web. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane interesate identificate, dar care, prin natura lor, ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Această categorie de date include, de exemplu, adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site-ul web și alți parametri referitoare la sistemul de operare al utilizatorului.

2. Scopul prelucrării

În ce scopuri vor fi prelucrate datele?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate, în mod legal și corect, în următoarele scopuri:

(a) pentru a vă re-contacta, pentru a procesa oricare dintre solicitările dvs. adresate Operatorului de date (art. 6 lit. b), GDPR);

b) pentru a evalua cererea dumneavoastră pentru o posibilă relație de muncă sau colaborare cu Operatorul, în cazul în care ați completat formularul dedicat transmiterii cererilor

c) pentru a îndeplini obligațiile legale și fiscale la care este supus Operatorul (art. 6 lit. c) GDPR);

d) pentru urmărirea interesului legitim pe care Operatorul l-a identificat ca existând pe baza balanței de interese efectuate (art. 6 lit. f) GDPR)

e) în cazul în care este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

3. Furnizarea obligatorie sau neobligatorie a datelor

Este obligatorie furnizarea de date?

Furnizarea datelor este o cerință necesară pentru a utiliza serviciile solicitate.

4. Metoda de prelucrare

Cum sunt utilizate datele?

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se realizează prin intermediul operațiunilor indicate la art. 4 n. 2) GDPR și anume: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, prelucrarea, modificarea, selectarea, extragerea, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, anularea și distrugerea datelor. Datele cu caracter personal fac obiectul atât al prelucrării pe suport de hârtie, cât și al prelucrării electronice și/sau automatizate. Nu există procese decizionale automatizate referitoare la persoanele fizice.

5. Păstrarea datelor

Cât timp sunt stocate datele?

Datele cu caracter personal colectate în scopurile prevăzute în prezenta notă de informare vor fi păstrate pentru perioada strict necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate și în conformitate cu reglementările relevante în vigoare.

În scopul menționat la punctul 2 lit. b), datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate din momentul primirii lor pentru o perioadă maximă de 24 de luni pentru gestionarea candidaturii (cu excepția cazului în care legea prevede perioade mai lungi). În cazul în care se stabilește o relație de muncă cu dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate, de la primirea lor, pentru perioada indicată în informațiile care v-au fost furnizate înainte de stabilirea relației menționate anterior.

După expirarea perioadei de păstrare, datele vor fi șterse sau transformate în date anonime.

6. Accesul la date și comunicarea datelor

Cine poate avea acces la date?

Datele dvs. cu caracter personal pot fi accesate de: i) angajații și/sau colaboratorii Operatorului de date în calitate de persoane autorizate și/sau administratori de sistem; ii) furnizorii de servicii care desfășoară activități în regim de externalizare în numele Operatorului de date în calitate de procesatori externi de date și/sau subprocesatori care desfășoară activități conexe, instrumentale sau de susținere a celor ale Operatorului de date, de exemplu: gestionarea și întreținerea conținutului site-ului web, servicii de asistență pentru clienți, servicii de asistență pentru clienți etc.; iii) alte societăți din grupul Nethex (Nethex Care S.p.A, Nethex Digital Sales S.r.l., Nethex S.p.A.).

Lista completă a procesatorilor de date este disponibilă la adresele indicate la punctul 9.

De asemenea, Proprietarul poate comunica datele Utilizatorului unor terțe părți (Organisme publice, Forțe de poliție sau alte subiecte publice și private), exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale, legale și/sau ale legislației UE.

7. Transferul de date

Unde pot fi transferate datele?

Nu există transferuri de date către țări din afara UE sau către organizații internaționale. În cazul în care au loc astfel de transferuri, pentru a proteja datele Utilizatorului, Operatorul de date va adopta măsurile de protecție corespunzătoare prevăzute în GDPR, inclusiv deciziile de adecvare și clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

8. Drepturile persoanei vizate

Care sunt drepturile persoanei vizate?

În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita drepturile în temeiul articolelor 15-21 din GDPR și, în special:

– Dreptul de acces (art. 15 din RGPD);

– Dreptul la rectificare (art. 16 GDPR);

– Dreptul la ștergere (art. 17 GDPR);

– Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 GDPR);

– Dreptul la portabilitate (art. 20 GDPR);

– Dreptul la opoziție (art. 21 GDPR).

Pentru toate cazurile menționate mai sus, dacă este necesar, Nethex va informa părțile terțe cărora le sunt comunicate datele cu caracter personal cu privire la posibila exercitare a drepturilor dumneavoastră, cu excepția unor cazuri specifice (de exemplu, atunci când o astfel de îndeplinire se dovedește imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace vădit disproporționate față de dreptul protejat).

9. Cum să vă exercitați drepturile

Cum pot fi exercitate drepturile indicate la punctul anterior?

Puteți, în orice moment, să vă exercitați drepturile menționate la punctul anterior, trimițând o cerere către operatorul de date la adresa nethexcaresrl@legalmail.it, sau prin contactarea RPD desemnat la adresa rpd@sgsolution.eu.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) în ceea ce privește operațiunile de prelucrare menționate în prezentul aviz.

Ultima actualizare: 29 martie 2023